Vedtekter

Vedtekter for DMI Norge (Internasjonal Døvemisjon)
Vedtatt 8. desember 2012

§ 1 Grunnlaget for stiftelsen
DMI Norge (Internasjonal Døvemisjon) er en stiftelse etablert av støttegruppen for Kristent Arbeid Blant Døve, og er en selvstendig juridisk person som arbeider på evangelisk/felleskristelig basis og identifiserer seg med den såkalte Lausanne-pakten, (etablert 1974).

Stiftelsen understreker særlig Bibelens tale om at alle skal få høre det kristne evangelium, og har for øvrig den kristne menneskeverdstanken som basis.

I likhet med det øvrige verdens-omspennende arbeidet i Deaf Ministries International (DMI) springer DMI Norge ut av den virksomhet som Lill og Neville Muir startet i Sør-Korea i 1979.

§ 2 Stiftelsens formål

DMI Norge arbeider for å bedre døves livsvilkår i alle verdensdeler og bidrar til å styrke kristent arbeid blant døve i Norge. Formålet realiseres gjennom evangelisk arbeid, og ved igangsetting av ulike sosiale, økonomiske og pedagogiske tiltak som kan gi døve et positivt og menneskeverdig liv.

For dette formålet samarbeider stiftelsen med DMI og med andre organisasjoner og kirker som driver en liknende virksomhet. DMI Norge forestår utsendelse og understøttelse av medarbeidere. Dertil kan DMI Norge til fremme av stiftelsens formål jfr §§ 1 og 2, yte økonomiske bidrag til prosjekter eller til organisasjoner stiftelsen samarbeider med.

§ 3 Grunnkapital
Stiftelsens grunnkapital er kroner 100 000 – ett hundre tusen kroner.

§ 4 Forretningskontor
Stiftelsens forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 5 Styre
Stiftelsens styre består av seks – 6 – medlemmer.  Det skal være fra tre – 3 – til fire – 4 – varamedlemmer. Styret skal ha leder og nestleder. Styret konstituerer seg selv. Funksjonstiden er fire år.

Styrets seks medlemmer og to varamedlemmer er i første omgang oppnevnt av Støttegruppen for Kristent Arbeid bland Døve, som opphørte ved etablering av nærværende stiftelse.  Styret oppnevner selv nye styremedlemmer og varamedlemmer etter disse.  Lill Muir og Neville Muir har møterett, tale- og forslagsrett i styret, men ikke stemmerett. Minst ett av styremedlemmene bør være hørselshemmet.

Styret leder stiftelsens arbeid, og er ansvarlig for en forsvarlig forvaltning. Styret skal besørge årsregnskap og årsberetning og at regnskapet blir revidert av revisor som styret oppnevner.

Styret har vedtaksmyndighet når minst fire – 4 – medlemmer er tilstede.  Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Styret kan tildele signatur. Styret kan meddele prokura.

§ 6 Daglig leder

Styret kan tilsette en daglig leder som er styrets sekretær. Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet i Norge og representerer stiftelsen utad. Daglig leder tar også del i ledelsen av DMIs virksomhet internasjonalt.

Daglig leders ansvar omfatter alle saker som ikke er av uvanlig art eller stor betydning.

§ 7 Omdanning
Styret kan vedta vedtektsendringer og oppløsning når vilkårene i stiftelseslovgivningen foreligger. Ved eventuell oppløsning forestår styret avviklingen og disponerer stiftelsens kapital til formål som nevnt i vedtektenes § 2. Vedtektsendringer og oppløsningsvedtak skjer med to tredjedels – 2/3 – flertall

§ 8 Forholdet til lov m.m.
Stiftelsen er for øvrig underlagt bestemmelsene i stiftelseslovgivningen til en hver tid.