Av Heidi Woll

Alle venner av DMI-Norge kjenner Gunnar Dehli.  Gunnar kom inn som ansatt medarbeider i DMI fra 1. mars 2011. Han har dermed over 11 års «fartstid» i DMI nå.  Men etter nøyaktig 11 og et halvt år som ansatt i DMI ble Gunnar pensjonist fra 1. september 2022.  Gunnar har satt mange spor etter seg i DMI i løpet av disse årene. Han var sentral i omorganiseringen av DMI, da vi gikk fra å være en virksomhet der koblingene var personlige og direkte mellom Neville og konkrete medarbeidere i ulike land, til å bli et nettverk bestående av ulike nasjonale arbeidsfelt, der det enkelte land tar gradvis mer ansvar, oppretter egne styrer, og utvikler seg til selvstendige enheter. Neville gledet seg veldig over denne utviklingen.  Neville og Gunnar fikk stadig mer tette bånd til hverandre gjennom årene, i arbeidet for å nå døve med evangeliet gjennom DMI. De arbeidet i fellesskap i ledelsen av DMI fra 2011 og til Neville døde i 2020.  Neville hadde tillit til Gunnar, og lyttet gjerne til ham.  Etter at Neville døde, ledet Gunnar DMI frem til vi fikk en ny internasjonal ledergruppe fra 2021.

Gunnar er en svært aktiv pensjonist. Gunnar har et meget omfattende nettverk både nasjonalt og internasjonalt, og blant hørende og døve.  Han har også et engasjement for mennesker med rusproblemer, og for mennesker som forfølges for sin tros skyld og han har et stort menighetsengasjement.  DMI vil fortsatt få stor glede av det.  Gunnar fortsetter nå som en frivillig medarbeider, som internasjonal rådgiver for de internasjonale og nasjonale lederne i DMI. Sammen med kona, Ingrid utvikler han også nye kurstilbud om Guds Farshjerte både i Norge og ute på misjonsmarken. Noen kurs de arrangerer er kun for hørende, andre er blandingskurs med døve og hørende og noen kurs er kun for døve.

At Gunner har gått over til å være frivillig medarbeider i DMI betyr at DMI-nettverket er blitt større. Gunnar bidrar direkte inn i DMI fortsatt, men han trekker også DMI med seg inn der han ser at han kan gi plass for oss.  Døve opplever ofte isolasjon. Gunner er en som medvirker til inkludering.  Jeg takker Gunnar på vegne av styret i DMI-Norge for alt han har bidratt med for DMI i disse årene, og ser frem til det vi fortsatt vil høre fra ham.

Jeg ser frem til at vi fortsatt vil få hilsener i «Kom og se» fra misjonsreiser han foretar der våre DMI-medarbeidere får sitte under Gunnars forkynnelse, og får råd og hjelp når vanskelige avgjørelser skal tas.