Vårt arbeid

I den 3. verden er døve ofte en glemt gruppe. Mange får lite eller ingen skolegang. Uten utdannelse vil de mangle grunnleggende kunnskap som er en forutsetning for å kunne bli selvstendige. DMI Norge vil gjerne bidra til å skape bedre levekår for døve. Gjennom også å gi dem tilgang til Guds ord, kan deres opplevelse av menneskeverd styrkes.

For DMI Norge er kommunikasjon helt grunnleggende. Uten kommunikasjon har døve i utviklingsland ikke de samme mulighetene som vi erfarer i vår del av verden. Døves språk er tegnspråk. Døve kommuniserer med hverandre gjennom tegnspråk. Derfor baserer DMI Norge sitt arbeid på tegnspråk. 

DMI Norge fokuser på tre områder:

  • utvikling av menigheter for døve
  • utdannelse
  • hjelp til selvhjelp for døve

Kirker for døve

Et av våre hovedområder er å utvikle menigheter for døve. Vi trener lokale unge døve som bygger opp døve-forsamlinger i ulike byer og landsbyer både i Afrika og Asia. Vi driver bibelskoler, holder kurs og workshops og gir våre medarbeidere veiledning underveis.

Vi har mye fokus på Gud Fars kjærlighet. Jesus viste menneskene denne kjærligheten i praksis. Vår erfaring er at dette budskapet løfter mange ut av en svart-hvit-tenkning, der livet i stor grad handler om bud og regler, rett og galt. Vi ser at når folk får erfare Gud Fars kjærlighet, gir dette ofte positive virkninger både for deres eget liv og for de sammenhenger de lever i. Slik vil DMI vil bygge opp menigheter som kan bidra i døve-samfunn på ulike steder.

Skoler for døve

DMI Norge setter utdannelse for døve høyt. Uten utdanning er døves utviklingsmuligheter svært begrenset. Et selvstendig liv er nøkkelen til aktiv deltakelse og fremtidig sysselsetting i samfunnet. Noen døve barn går på vanlig skole og får ikke undervisning på sitt eget språk. De får ofte lite med seg av innholdet. På døveskoler foregår undervisningen på tegnspråk, deres eget språk. De får da muligheten til å forstå og tilegne seg kunnskap. DMI Norge har derfor startet flere skoler og sørger kontinuerlig for driften av disse.  Se mer informasjon om å drive skoler under fanen «vår erfaring«.

Hjelp til Selvhjelp

«Gi en mann en fisk, og han har mat for en dag. Lær en mann å fiske, og han har mat for resten av livet.»

DMI bistår døve i den 3. verden i å få et selvstendig økonomisk grunnlag. Dette gjelder både for driften av skoler og menigheter lokalt, men også for enkeltpersoners personlige økonomi. Dette skjer gjennom støtte fra DMIs «Bærekrafts-fond» til å etablere inntektsgivende prosjekter på de ulike feltene våre. I tillegg etableres det mikro-fians systemer flere steder der enkeltpersoner kan få billige lån til å etablere egne næringer.

Økonomisk uavhengighet skaper selvtillit. DMI vil gjøre feltene våre i den 3. verden mest mulig uavhengige av gaver fra vestlige land. Vårt prinsipp er å gi hjelp til andre slik at de kan greie seg selv på lengre sikt.

Hvor driver DMI arbeid?

Hvilke land støtter DMIs arbeid?