Satsingsområder

DMI Norge har nå seks hovedfokus-områder som vi samler inn penger til.

Medarbeiderne på feltene våre

DMI driver virksomhet i 19 land. Vi har mange medarbeidere, lærere, evangelister og andre som driver arbeidet lokalt. Til sammen driver de et titalls skoler og elevhjem, cirka 200 menigheter for døve og en rekke prosjekter som gir døve arbeid. De fleste arbeider ulønnet, noen får litt støtte, mens andre er fullt ansatt. Likevel kan lønningene variere og for noen være helt nede i 30 $ i måneden. Vi arbeider hele tiden for å sikre livsgrunnlaget til våre medarbeidere. Alt DMI-arbeidet drives for innsamlede midler, ingen offentlig støtte.

Vil du være med på å gjøre det mulig for oss å fortsette å drive arbeidet blant døve i de 19 landene? Vi trenger Medarbeiderstøtte, konto: 1503 17 64243.

Bærekraft-fond

Dette er DMIs viktigste spesifikke satsingsområde for tiden!

Vi arbeider hardt for å selvstendiggjøre feltene våre i den 3. verden. Det misjonseventyret som DMI faktisk er, har vært gjort mulig gjennom trofast økonomisk støtte fra givere i vestlige land. Imidlertid ser vi at det ikke vil være riktig at arbeidet lokalt i Afrika og Asia skal være avhengig av kontinuerlig støtte fra rike land. Vårt mål er å endre dette slik at alle deler av arbeidet, enten det er skoler eller kirker, kan bli selvdrevne. Medarbeiderne lokalt må utvikle inntektsgivende kilder.

DMI har i 2015 etablert et «Bærekraft-fond». Dette er øremerkede midler til inntektsgivende prosjekter i de ulike feltene våre. Når kirker og skoler for døve i den 3. verden har utviklet gode planer for et inntektsgivende prosjekt, kan de søke om støtte fra Bærekraft-fondet til å etablere prosjektet. Startkapital blir gitt når prosjektet er godkjent av DMIs internasjonale styre.

Flere gode prosjekter er allerede i gang og andre er under utvikling eller til godkjenning.

De lokalt ansvarlige kan også etablere et mikro-finanssystem etter den modellen som DMI har laget. DMI vil også bidra med grunnkapital til slike mikro-finans-banker. Her kan folk som er knyttet til DMI få private smålån til å skape seg et livsgrunnlag ved å starte en liten forretningsvirksomhet.

Når du eller din sammenheng bidrar med gaver til Bærekraft-fondet, er du med på å skape en varig forandring. Du gjør folk selvstendige og sørger for at skoler og menigheter kan stå på egne ben og utvikles videre.

Det er mulig å bidra til fondet med faste gaver eller engangsbeløp. Om du gir større beløp, kan det gå til et konkret prosjekt, der kan bli oppdatert på utviklingen, om du ønsker. Bærekraft-fondets konto: 1202 22 18407.

Fadder- og skolestøtte

Blant funksjonshemmede i u-land er det nok døve som i minst grad får den skolegangen de trenger. Hvis de går på en vanlig skole, vil de ikke oppfatte undervisningen. Den baserer seg på at eleven kan høre. I tillegg vil mange fattige foreldre ikke betale skolepenger for et døvt barn. De diskrimineres i forhold til sine hørende søsken.

Det er vanlig mange steder at døve ikke tilregnes noen verdi. Gjennom DMIs utdanningssentre får de en annen selvoppfatning, de får tro på seg selv og sine muligheter. De blir mennesker som kan bety en forandring for andre døve!

DMI driver flere skoler i ulike land.  All undervisningen i disse skolene skjer på tegnspråk. DMI gir i dag 4- 500 døve barn og unge skolegang på ulike nivå, bare ved innsamlede midler. Vi har førskoler og grunnskoler i DR Kongo, i Kenya, i Myanmar og to skoler i Filippinene. Vi har videregående skoler, yrkesskoler og bibelskoler både i Uganda og på Filippinene. Ved nesten alle skolene er det også elevhjem som gjør skolegang mulig for de elevene som bor langt fra skolen. DMI driver også flere elevhjem i tilknytning til offentlige døveskoler som ikke har internat-tilbud.

Det er stort behov for støttepartnere som kan sikre opplæringen for de elevene vi har i skolene våre. Vil du bidra til at døve barn og unge kan lære og få en framtid? Fadder- og skolestøtte konto: 1202 22 18326.

Fanger i Zambia

I Zambias strengest bevoktede fengsel sitter det 3 døve unge menn som alle er dømt for drap. En av dem har nå sittet i fengsel siden 2006 med livstidsdom. Den gangen var han i tenårene. De to andre er dømt for et annet drap som de skal ha gjort i fellesskap. De ble dømt i 2011. De fikk dødsdom. Denne er omgjort til livstidsdom nå. De var i midten av 20-årene da de ble fengslet. Vi har god grunn til å tro at de alle er uskyldige og at vi her ser liknende justismord som det vi opplevde i Norge i Fritz Moen-saken.

DMI har engasjert et advokatfirma for å arbeide for deres saker. Her er det både aktuelt å henvende seg til landets president og å jobbe i forhold til å få saker opp i Høyesterett.

DMI trenger støtte for å drive disse sakene videre, slik at disse tre kan få sin rett og frihet. Konto for Fanger i Zambia: 1503 56 95521.

Davao, Filippinene

Et satsingsområde over mange år for DMI Norge, er et skolesenter sør på Filippinene. Støttepartnere fra Norge har vært helt sentrale i etableringen av dette skoleanlegget. I dag er dette et utdanningssenter som samler døve fra hele Mindanao, den store øya sør på Filippinene. Her gis det kompetansegivende utdanning på ulike nivå. Elevene både bor og studerer i dette bygget.

Ca. 100 barn og unge får utdanning her, på ulikt nivå. Vi har førskole- og grunnskoleopplæring. Det er også undervisning på videregående trinn med yrkesfaglige tilbud. På høyskolenivå tilbys det både teologiutdanning for å bli pastor i menigheter for døve og en døvelærer-utdanning.

Senteret sliter med manglende driftsmidler i dag. Det er ingen offentlig finansiering. Flere lærere har måttet slutte. Vi trenger støttepartnere til driften. De arbeider for å øke de lokale bidragene selv. Kontonummeret for Skolesenteret i Davao: 1202 57 79957.

Skolepenge-fond

I de fleste av de landene der DMI arbeider, må foreldre betale skolepenger for barna sine. Alle våre medarbeidere i den 3. verden har lav inntekt, enten de er lærere, pastorer, evangelister eller de har andre oppgaver. Deres inntekter dekker knapt nok husleie og mat til familien. Pengene de får fra DMI kan være helt ned til 30$ i måneden. Det betyr at flere har store problemer med å betale skolepenger for sine barns utdannelse. For å bistå dem i denne situasjonen har DMI i år etablert et skolepenge-fond, der medarbeidere som trenger det, kan søke om støtte til skolepenger for barna sine. DMI kan bare gi slik bistand om det finnes penger i dette fondet.

Vil du være med å bistå noen av våre medarbeiderfamilier ved å gi skole-penger? Konto for Skolepenge-fondet: 7877 08 35983, merk gaven «Skolepenge-fondet».