Tegnspråk

Døvesamfunnet

Omkring 466 millioner mennesker i verden lider av hørselstap. 80% av disse lever med lav eller middels inntekt (1)  i land  som mangler helsetjenester og hjelpemidler for hørselshemmede. Dersom man ikke søker egnet medisinsk behandling  er hørselstap en alvorlig trussel i livene til de berørte. Gjennom rehabilitering, bevisstgjøring, utdanning og myndiggjøring kan negative følger forårsaket av hørselstap reduseres.

 

Utfordringer døve står overfor

Hørselstap kommer av genetiske årsaker, smittsomme sykdommer, ørebetennelse, aldring, komplikasjoner ved fødselen osv. Uansett hva som er årsaken kan rundt  60% av hørselstap forhindres i tidlig barndom, ifølge en rapport presentert av WHO (verdens helseorganisasjon)   (1). De vanligste utfordringene døve står overfor er:

  • Depresjon og angst

Studier har avdekket at døve lider av angst og depresjon   (2)    dobbelt så ofte som hørende. Dette skyldes i hovedsak en følelse av isolasjon, at man blir utelatt eller mobbing.

  • Misforståelser ved bruk av tegnspråk

Tegnspråk er mer kompleks enn det ser ut til. Det er  langt fra å være  universelt, hver region har sitt eget språk. For eksempel er amerikansk tegnspråk forskjellig fra britisk tegnspråk.

  • Sosial isolasjon

Rundt 9 av 10 døve barn har hørende foreldre (2).  Det å forstå hva som blir sagt bare ved å lese på lepper er uhyre vanskelig og  overdreven avhengighet av dette leder ofte til misforståelser. Den følelsesmessige byrden ved ikke å kunne kommunisere med sine nærmeste er en av de største traumene døve opplever.

 

Grunnleggende rettigheter for døve

CRDP (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) (Norsk: Konvensjonen om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne)  støtter døvekulturen og hevder at  det bør  være  en grunnleggende menneskerettighet  (3). Konvensjonen skal fremme saker om sosial  utvikling særskilt for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og sikre dem mulighet til å nyte alle grunnleggende menneskerettigheter. Noen av de grunnleggende menneskerettigheter alle døve bør nyte er:

  • Rett til utdanning
  • Rett til å tilegneseg grunnleggende kunnskap i tegnspråk
  • Like ansettelsesmuligheter
  • Døvekultur og språklig identitet

Støtte fra DMI Norge

Døve i utviklingsland har få rettigheter og liten tilgang på hjelp. Uten utdanning mangler de grunnleggende kunnskap for å bli selvstendige. Derfor arbeider DMI Norge for å hjelpe døve med å skape bedre levekår for seg selv  (4). Målet er å gjøre dette ved å gi dem støtte gjennom å:

  • bygge kirker
  • tilby utdanning
  • yte hjelp-til-selvhjelp

Ved å bruke tegnspråk som hovedspråk arbeider DMI for å nå målet sitt ved å tilby støtte, myndiggjøring og oppmuntring til døve, slik at de kan leve et bedre og mer uavhengig liv.

 

Referanseliste nettsteder:

  1. https://www.sound-seekers.org.uk/hearing-loss/
  2. https://www.verywellhealth.com/what-challenges-still-exist-for-the-deaf-community-4153447
  3. https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
  4. https://en.dminorge.no/our-work/